May 8, 2016

Rel arusikx alu Eykyu Amerika, hapxì a3ve (»Captain America 3«)

Nìn trrpxeyvam oel tsarelit arusikx alu Eyktan Amerika, Tsam aYll a slu nì’Ìnglìsì Captain America – Civil War

Lu haya hapxì maw rel arusikx alu Avengers Age of Ultron ulte wìntxu tsal humit tsaysìlenä—nìpxi teyngta pefya Eykyul Rotsersì (Captain Rogers) zet tsayfnekumti.


ta Wiki

Maw apxa tìska’a a mì Sokovia sì fwa ’awa olo’eyktanit tspolang fkol, ayeyktanìl kifkeyä pe’un futa fkoru lu tìkin a sleyku sutet a sìtxurhu zäfi*. Sweylu fwa suteri a sìtxurhu ayeyktan kllfro’. Tutan leFngap (Iron Man) mllte fohu slä Eykyur Rotsersì ke ha’ kaw’it. Pongu a wolem ’awsiteng srekrr sngä’i slivu ke’aw. Ulte krra Eykyu Rotsersìl tseri futa fko fmi sneyä ’eylanti neykivui, frapo zene pive’un teyngta pefa’osìn kllkxem.

Nì’awve, zene oe pivlltxe san fìrel lu sìltsan, ke pxaya tìpxor* nìhawng, tìwusem lu lekin txantxewvay sìk.

Ngian, ’u a ke holänga’ oer lu fwa fìrel ke lu vur teri Eykyu Amerika. Ke lu teri Eykyu Rotsersì. Lu lahea rel a teri Avengers, nìpxi teri Tutan leFngap, tì’efumì oeyä. Nìpxi, sweylu fwa tsaru fko syolaw Tutan leFngap aTsìve. Zun fko tsakem silvi zel frapol srefey ’ut ateng.

Omum oel futa sutel a mì Marvel fa fìrel muwìntxu pxeyvea yìt fayrelä arusikx ulte skxakep fo new ’ivul nì’ul’ul. Slä tì’efumì oeyä ro lawa klltseng, sute a relmì slu pxay nìhawng. Feyä vur slatsu keltsranten mì apxa vur a ka frayrel nìwotx. Mì fìrel ke lu fe’ fìtxan slä haya ayrelìri lu oer sngum nì’it…

Aynga pefya fpìl? Nolìn tsat ayngal li srak? Ftxey sran, peng oer ftxey oehu mllte aynga fuke. Txo ayngal li ke nolìn, tsakrr ayngaru prrte’ lìyevu.

Hayalovay.


Aylì’uä sì aylì‘fyaviyä Tìoeyktìng:
… futa fkoru lu tìkin a sleyku sutet a sìtxurhu zäfi ≈ … that it is needed to control people with powers (lit.: … that one needs to make people with powers tame); … dass man Menschen mit Kräften kontrollieren muss (wörtl.: … dass man das Bedürfnis hat, Menschen mit Kräften zu zähmen)
tìpxor ≈ explosion; Explosion

January 31, 2016

Tì’i’a Fìvospxìyä (#navipostaday ’eri’a)

Fpolìl futa pamrel si oe ’awlo nì’ul tì’i’aro fìvospxìyä fte muwivìntxu oeyä aysäfpìlti teri fìsäwäsultsyìp nìyll.

Tsaysuteru a pamrel si ’upxarer fratrr a fì’uri floleiä, new oe pivlltxe san Seykxel sì nitram sìk!

Zene oe pivllngay san oeri maw mawl vospxìyä slarmu ngäzìk nì’ul’ul fwa run telet sìk. Kop farmrrfen oel tsmuket oeyä, tìyawri pukä oeyä sngolä’i oe tìkangkem sivi, ulte new sivulìn oe oeyä tìk’ìn nìwotx. Ha nolopx oel tsonit a pamrel si fratrr. Tsawri ke lu kea tsap’alute.

Slä ke ’efu oel futa lu tìnui kaw’it. Kanfpìl oe a tsa’uri pxaya pamrel sarmi fìvospxì to ayvospxì zìsìtamä mì fìpìlok. Fpìl oel futa lu sngä’ikrr asìltsan zìsìtä, kefyak?

Lahea tsankumit nolew oe pivlltxe: Lu oeru tì’efu a tsun oe ivinan sì tslivam famrel leNa’vi nìftue nì’ul. Fwa inan ayngeyä fostìt fratrr ulte fmi ’iveyng, srung sarmeiyi oer. ’Efu oel futa inantswo tslamtswosì oeyä tsan’oleiul nìtxan. Fìkumìri irayo seiyi angaru nìwotx.

’Awa kumit asyen ayngaru kop: Loleiu ’o’! Tìnawri ayngeyä—ftxey way ftxey ingyentsim ftxey pamrel a trrteri—rolo’eia oer nìtrrtrr.

Säfpìlìri txantsan tsmukeru alu Le’eylan apxa irayo!

Zìsìtayvay ;)

January 21, 2016

Rel Arusikx alu Tìngyu (»The Giver«)

Nìlmìn oel tsarelit arusikx alu Tìngyu a slu nì’Ìnglìsì The Giver

Relit ngolop mezìsìtkam fkol ta puk a tenga tstxohu. Ayzìsìtkam, oel li olinan tsapukit ulte solunu oer nìtxan … tengfya zerok oe. Slä tswola’ oe nìtxan. Mawfwa nìn fìkaym pole’un oel futa zene oe tsat ivinan nìmun.

Tse, peu lu txele fìrelä arusikx?

Lu teri sawtute mì zusawkrr alìm. Fo rey mì apxa olo’*. Frapor lu tìkangkem azey. Ke lu kea tsam, kea tìwäte ulte kea aylì’u atsleng*. Släkop kea soaia, kea sì’efu, kea tìomum tìyawnä. Prrnenit ngop fkol, foti tìng pongur-na-soaia fkol ulte tsawl slu. Lu ’a’awa sä’eoio, natkenong tì’i’a tì’eveng* krra ayevengìri solalew zìsìt amevol (’uo a lu keteng pukmì). Tsakrr fkol pe’un tìkangkemit fpi frayeveng. Fì’u lu reyfya ulte fìkem verar.
ta Wiki

Tsakrr za’u ’evengan a poru fko syaw Tsyonasì (Jonas). Po lu ’eylan hu meveng alahe sre sasä’eoio. Meylanìri ftxoley fkol fte slivu Vewengyu sì Tswayonyu – mala txintìn a mì apxa olo’. Slä pori alu Tsyonasì tsatseng ftxoley fkol fte slivu Telyu … ulte fì’u lu klltseng letsranten frato. Lu ’awa Telyu nì’aw.

Tsyonasì sngä’i tskxekeng sivi hu karyu alu Tìngyu. Peyä txintìn lu fwa vewng ayokit ftawnemkrrä fte mowar sivi aylaheru. Tsakrr a lolu sawtuter mi sì’efu, tìlor, tìyawn sì aysoaia angay. Nìk’ong tìngyul wìntxu Tsyonasìr ayokit ulte teyngta pelun sutel pole’un futa tatap sat … slä Tsyonasì sngä’i wätive horenit fìolo’ä apxa. Tsakem lu lehrrap ayeyktanur …

Txo aynga new ivomum teyngta tsarel arusikx ’i’a pefya, zene nivìn tsat ;) Fpìl oel futa lu sìltsana rel hufwa stolawm oel fmawnta ke txanrolo’a. Oeri ke tsranten.

Omum oel nì’aw futa new ivinan tsapukit letsim nìmun ;)

Aynga pefya fpìl? Nolìn tsat ayngal li srak? Ftxey sran, peng oer, ftxey kehe, ayngaru prrte’ lìyevu.

Hayalovay.


apxa olo’ ≈ huge clan, society; großer Stamm, Gesellschaft
aylì’u atsleng ≈ false words, lies; falsche Worte, Lügen
tì’eveng ≈ childhood; Kindheit

January 20, 2016

’Ivong Na’vi ulte Aylì’u ta Spuwina ’Eylan

Ma smuk,

pukapa zìsìtkam, awngal toleiel ’awvea ’upxaret a awngeyä nawma Karyuta. Awngeyä lì’fyaolo’ lamu ’ewan sì walak mi. Lu oeru ’ok a tsole’a sì yolune tsa’upxaret oel … ulte woeiu. Po poltxe san Ayeylanur oeyä sì eylanur lì'fyayä leNa’vi nìwotx … sìk saylahe. Srake fkol ronsrelngivop teyngta pefya awngaru prrte’ loleiu? Ke larmu awngar pxaya lì’u. Ke eromum awngal fya’ot a sar pxaya lì’ut. Tsa’upxarer terìng mikyun awnga ulte sngolä’i tsat ftivia, teri mipa horen nolume, leykolatem awngeyä tìomumit a teri lì’fya leNa’vi.

Loleiu txantsana trr akosman awngar. ’Efu am’ake a fì’uri tsun awnga mivllte fìtsap.

Fìtrr sweylu txo awnga fpivìl sì tsiveri teri tìlatem apxa sì lawnol a awngar fìlì’fyal tolìng. Teri ayeylan a smon awngar fa lì’fyaolo’ akosman. Teri ayskxom sì aylie a tsolun sì verar tsivun rivey nìyll.

Irayo nìtxan ma ayeylan ayawne a lu hapxì olo’ä txantsan ulte ’Ivong Na’vi frakrr!

Mìftxele, nìtkanluke syolaw oer ’eylan aspuwin fa spulmokri fìtrr. Zerok ayngal ’eylanti a lu rolyu anawri srak? Talis syoleiaw oer fte pivängkxo nì’it. Sunu oer nìtxan ulte tsoleri oel futa po lom lolu oer. Sìlpey oe, stìyevawm oel fmawnit nì’ul a pota zusawkrrmì… Krr lehawng li nolekx…

Nìmun, ’Ivong Na’vi ulte Nitram nì’aw.

January 18, 2016

Fmawn a teri Tìkangkemvi apawneng

Ma ayinanyu amal,

mì fìpostì poleng oe ayngar teri tìkangkemvi ’eylanä oeyä.

Fìtrr tsun oe ayngaru nìprrte’ piveng san tìkangkemvi floleiä sìk! :)

Ma Julia, seykxel sì nitram! Furia letama sutel slolan ngeyä tìkangkemvit ulte wolok tìkanit, ’efu oe nitram nìtxan nìngay.

Hawre’ìri asawno’ha srefereiey nìprrte’. :)

Tsakrrvay.

January 17, 2016

Pukteri alu »Txintìn Tìkawngä« (Career of Evil)

Ma smuk,

tinanìri hasey soli oe ’awvea pukur fìzìsìtä. Puk alu Txintìn Tìkawngä a slu nìNa’vi Career of Evil ta Robert Galbraith. Fìtstxo lu tslenga pum a ta pamrelsiyu alu J.K. Rowling ulte fìpukä txele lu teri tutan alu Cormoran Strike a kulat sätspangit* sì kxuti letokx*.

Lu pxeyvea puk ulte hama mefukit olinan li oel. Tse, nìtrrtrr puk a fìfnetxelehu ke zawprrte’ oene fìtxan kuma saw yawne lu oer. Slä mi fpìl futa lu sìltsana tinan. Krrnolängekx nìtxan fìalo taluna sngolä’i ivinan tsat mì vopeyvea vospxì zìsìtamä.


ta Wiki

Txele lu txewm nì’it. Tutanä alu Stike lertul alu Robin kanom “stxelit” a nga’ kinamit tutéyä atspawnang. Strike sì Robin zene rivun tspangyut srefwa po tspang nìmun … taluna kxawm pol li pole’un sneyä smarit ahay…

Sìltsana puk lu, syena mawl pukä wou oer. Txo ayngar sunu tsayfnepuk a tsayfnetxelehu, tsun oe mivok ayngar futa inan tsapukit.

Ayngane ziyevawprrte’.
sätspang ≈ killing, murder; Tötung, Mord
kxu letokx ≈ bodily harm, violence; körperlicher Schaden, Gewalt(tat)

January 15, 2016

Lekye’unga Yafkeyk

Ma ayinanyu ayawne,

fìtrr, krra tìtxen soli oe ulte nìn ne wrrpa, furia sngolä’i herwì zivup, wou oer. Trram tsawke lrrtok sami ulte taw lamu piak. Tamìran oe fìtsengepxaw ulte kaym pxoel tamok tsenget a ayrì’ìrsiyul* muwìntxu vurit alu Der Zauberberg. Lamu sìltsan hufwa ke txantsan, tì’efumì oeyä.

Slä set new oe ivinan tsapukit a ta Thomas Mann nìmun … fu hasey sivi tsar (taluna hamalo a sngolä’i tsat ivinan, hasey ke solengi oe).

Ke omum oel teyngta pehem si fìtrr. Trray new vivar sivop ne tsmuke oeyä. Furia skepeka sämunge ayll ke zayatso, txopu si oe nì’it. Velkea yafkeykìl pxìm sämunget kxeykakx. Tsaye’a oe trray ;)

Tsakrrvay.
rì’ìrsiyu ≈ imitator, actor; Imitierer, Schauspieler